Onenigheid over verdeling of afhandeling van erfenis?

Laat je ontzorgen met deskundig advies over nalatenschapsafwikkeling, uitleg van het testament en indien nodig inschakeling van externe specialisten. Natuurlijk houdt onze advocaat Yaron van der Horst rekening met jouw emoties.

Iedereen krijgt er een keer mee te maken. Een dierbare overlijdt. Er moeten dan veel praktische zaken worden geregeld. Helaas ontstaan er in deze drukke en emotionele periode veel vragen en zelfs geschillen. Onze erfrechtadvocaat Yaron van der Horst kan dan helpen en vragen beantwoorden. Samen lossen we in jouw belang het conflict op.

 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Erfrecht advocaat Flevoland

Erfrecht

Al vele jaren worden onze advocaten ingeschakeld in erfrechtkwesties. Wij adviseren bijvoorbeeld de gezamenlijke erfgenamen over de afwikkeling van een nalatenschap. Boedelnotarissen schakelen ons in om een onafhankelijk advies te geven over de verdeling van een erfenis wanneer de erfgenamen het niet met elkaar eens zijn. Steeds vaker lopen geschillen hoog op en moet de rechter knopen doorhakken. Ook dan staan wij onze cliënten met raad en daad bij.

Om onze dienstverlening beter en uitgebreider onder de aandacht te kunnen brengen hebben wij een nieuwe website gelanceerd: https://erfrechtadvocaatflevoland.nl/ 

Op deze website kunt u veel informatie vinden over erfenissen, de wijze van verdeling en de mogelijke problemen die kunnen ontstaan. Bij al deze onderwerpen kunnen onze advocaten u van dienst zijn. Of het nou gaat om de uitleg van een testament, het opeisen van een kindsdeel, het adviseren over een verdeling, of het procederen over de afwikkeling van een nalatenschap: onze advocaten zijn u graag van dienst. En waar nodig schakelen wij andere specialisten in, zoals een notaris, mediator of financieel specialist. Met onze werkwijze kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

Meest gestelde vragen over een erfenis

Moet ik een erfenis wel of niet aanvaarden?

Moet ik een erfenis aanvaarden?
Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfenis zuiver aanvaarden
Als u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Als u bijvoorbeeld bezittingen van de overledene opruimt en verkoopt kan dat leiden tot zuivere aanvaarding van de erfenis.

LEES MEER

Wat is een boedelbeschrijving?

Bij een erfenis wordt meestal een boedelbeschrijving gemaakt. Dit is een overzicht van de bezittingen en schulden.

Een dergelijke boedelbeschrijving is vaak ook nodig voor de aangifte erfbelasting. Uit de boedelbeschrijving blijkt ook vaak wat uw aandeel in de erfenis is en hoe deze tot stand is gekomen. U kunt hiervoor terecht bij de erfgenamen die in het testament zijn aangewezen om de erfenis af te wikkelen.

LEES MEER

Wat is de taak van de executeur?

Een executeur wordt in het testament aanwezen. Hij kan een van de erfgenamen zijn, maar de overledene kan er ook voor hebben gekozen om een onafhankelijk iemand aan te wijzen. De executeur zorgt voor de boedelbeschrijving en regelt de verdeling van de erfenis. Hij zorgt dat alle schuldeisers worden betaald en regelt vaak ook de uitvaart. Bij het einde van zijn taak, legt hij rekening en verantwoording af aan de erfgenamen over het door hem gevoerde beheer.

LEES MEER

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de executeur?

Als u van mening bent dat de executeur zijn taken niet goed vervult kunt u hem in het uiterste geval via de rechter vragen om rekening en verantwoording te laten afleggen over het gevoerde beheer over de boedel. Zo kunt u misschien een beter inzicht krijgen in hetgeen tot dan toe door de executeur is gedaan. In het uiterste geval kunt u ook de rechter vragen om de executeur te ontslaan. Dat zal niet snel gebeuren, omdat een executeur op grond van het testament is benoemd. Alleen bij gewichtige redenen kan de rechter een executeur ontslaan.

LEES MEER

Wanneer kan een testament ongeldig worden verklaard?

Wil iemand een testament laten opstellen of een eerder testament laten wijzigen, dan moet hij over zijn verstandelijke vermogens beschikken. Als namelijk achteraf blijkt dat de geestesvermogens van overledene bij het opstellen of wijzigen van het testament blijvend of tijdelijk was gestoord, dan wordt er vanuit gegaan dat hij zijn wil niet goed heeft kunnen vormen (wilsonbekwaam).

LEES MEER

Wanneer kan ik mijn legitieme portie krijgen?

Als er een langstlevende is, hoeft de legitieme portie pas te worden uitgekeerd, wanneer de langstlevende komt te overlijden. Zolang de langstlevende nog leeft, kan de legitieme portie niet worden opgeëist. De langstlevende is volledig vrij om over de nalatenschap te beschikken en mag daar ook op interen…

LEES MEER

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de erfenis verdeling of afhandeling??

Wanneer u als erfgenamen het niet eens kunt worden over de verdeling van de erfenis, kunt u via de rechter een externe vereffenaar laten benoemen. Deze kan als onpartijdig persoon de verdeling en afwikkeling van de erfenis op zich nemen.

LEES MEER

Wat is een testament en wat als er géén testament is?

Een testament is een notariële akte waarin iemand verklaart hoe zijn bezittingen verdeeld moeten worden. Meestal worden de bezittingen nagelaten aan de naaste familieleden zoals de partner en de kinderen. Ook kan het testament legaten bevatten. Dit zijn bepalingen waarin vermeld staat dat bijzondere goederen of een som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Ook wanneer iemand zijn partner of kinderen wil onterven, zal dat in een testament moeten worden opgenomen.

LEES MEER

Ik ben onterfd. Wat nu?

Ouders kunnen besluiten om een of meerdere kinderen te onterven. Dit moet wel in de vorm van een testament gebeuren. Toch kunnen zij niet regelen dat onterfde kinderen helemaal niets van de nalatenschap ontvangen.

Kinderen (en kleinkinderen) hebben namelijk recht op een zogenaamde legitieme portie. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van de overledene hebben geen recht op een legitieme portie.

Deze legitieme portie is altijd de helft van het gewone erfdeel. Bovendien geeft de legitieme portie alleen recht op een geldvordering. Een onterfd kind kan dus geen goederen (de antieke klok) opeisen.

LEES MEER

MR. Y. (Yaron) van der Horst

De kennisbank over erfrecht

Call Now Button