Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid


Kort ziekteverzuim is normaal geen probleem: u meldt zich ziek en uw salaris wordt gewoon doorbetaald. Anders is het bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid of bij ziekte die veroorzaakt wordt door een arbeidsconflict. Bij langdurige ziekte ontstaan soms conflicten over het salaris. Daarbij is juridisch advies vaak noodzakelijk. Dat geldt zeker als u ziek wordt door problemen op uw werk. Soms kan mediation in zo’n geval uitkomst bieden.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Voor behoud van uw loon tijdens ziekte is het van belang dat u zich tijdig ziek meldt. Uw werkgever is verplicht tijdens ziekte gedurende 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen, maar in de praktijk geldt vaak voor het eerste jaar een 100% doorbetalingsplicht. Soms ontstaan hierover discussies. Werkgevers trekken soms de ziekmelding in twijfel en proberen dan door opschorting of stopzetting van het loon de werknemer te dwingen weer aan het werk te gaan. Dat is echter niet zonder meer toegestaan. Als achteraf blijkt dat de ziekmelding terecht was, moet de werkgever toch het loon doorbetalen, Bovendien is hij dan soms ook een boete en rente verschuldigd.

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, bent u daarmee niet automatisch arbeidsongeschikt. Niet elke gezondheidsklacht valt namelijk onder het begrip arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts bepaalt of u arbeidsongeschikt bent. Meestal is de bedrijfsarts verbonden aan een Arbodienst. Een bezoek aan de huisarts is dus niet voldoende. Sterker nog: uw huisarts mag zich niet uitlaten over de vraag of u uw werk wel of niet kunt doen.

In de eerste plaats is het van belang dat u zich snel ziek meldt bij uw werkgever. Vervolgens geeft uw werkgever deze melding door aan de bedrijfsarts of Arbodienst. U krijgt dan meestal een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt of u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever mag dat niet zelf beoordelen. Als u of uw werkgever het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, kan het UWV worden gevraagd om een second opinion.

Re-integratie

Tijdens de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid zijn u en uw werkgever verplicht er alles aan te doen dat u weer aan het werk kunt. Het is niet altijd eenvoudig om dit re-integratietraject op een goede manier in te vullen. Als de verwachting bestaat dat de werknemer ook na twee jaar arbeidsongeschikt blijft, is het van groot belang dat werknemer en werkgever hebben voldaan aan hun re-integratieverplichtingen. Dit is ook een vereiste om na twee jaar in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Ook over vragen op dit vlak kunt u bij ons terecht.

Mediation bij arbeidsconflict

U kunt ook ziek worden door problemen op het werk bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of door arbeidsomstandigheden. In zo’n situatie is niet altijd sprake van arbeidsongeschiktheid. Toch kunt u soms niet direct terug naar het werk. Bedrijfsartsen en Arbodiensten kennen deze situatie als geen ander. Zij adviseren vaak om eerst met uw werkgever te gaan praten voordat u weer gaat werken. In sommige gevallen adviseren zij ook mediation. De bedoeling is om het conflict uit te praten. Maar het kan ook voorkomen dat de verhoudingen zo sterk verstoord zijn dat u niet kunt terugkeren. Dan kan ook besproken worden of het niet beter is om afscheid te nemen, en onder welke voorwaarden.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button