Wat moet ik met een zieke werknemer?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen voor u als werkgever een forse kostenpost vormen. Een goede begeleiding van zieke werknemers is daarom van groot belang. Als u goed zicht houdt op de wettelijke bepalingen (Wet Verbetering Poortwachter), voorkomt u dat u met onnodige kosten geconfronteerd wordt.

Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een werknemer die langere tijd ziek is. Het is dan van groot belang het re-integratietraject zorgvuldig te doorlopen. De Wet Verbetering Poortwachter ziet hierop toe. Als werkgever bent u verplicht de eerste twee ziektejaren het loon door te betalen. Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan loopt u zelfs het risico dat deze periode van twee jaar nog met één jaar wordt verlengd.

Re-integratiedossier en plan van aanpak

De werkgever dient een re-integratiedossier aan te maken en samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen. De bedoeling hiervan is dat de werknemer weer zo snel mogelijk zijn oude functie gaat uitoefenen, eventueel met een aantal aanpassingen. Indien de werknemer niet bij zijn eigen werkgever kan re-integreren, dan moet worden nagegaan of re-integratie bij een andere werkgever mogelijk is. Als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds niet in staat is om te werken, volgt de WIA-keuring. Afhankelijk van de uitkomst ontvangt de werknemer dan een WGA- of IVA-uitkering.

Loonopschorting of stopzetting

Als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, kunt u als werkgever het loon opschorten of stopzetten. Dat hangt af van de mate waarin de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie. Mede vanwege uw eigen positie in het re-integratietraject is het soms ook zeer verstandig om het loon op te schorten of stop te zetten. Als uiterste middel kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is een terrein met veel voetangels en klemmen. Win daarom juridisch advies in voordat u stappen zet.

Opzegverbod

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt er een opzegverbod. In die periode kunt u de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer alleen beëindigen als deze niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen.

Houd uw Arbodienst scherp

Het is niet altijd even gemakkelijk een zieke werknemer goed te begeleiden. Dat is nog lastiger als er sprake is van een arbeidsconflict. U kunt niet blind varen op uw Arbodienst. Een kritische opstelling is geboden om te voorkomen dat u na twee jaar verplicht wordt het loon een jaar langer door te betalen. Die kans is groot als u tijdens de eerste twee jaar ziekte het advies geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GBM-situatie) krijgt. Dan is extra alertheid op zijn plaats. Het helpt veel als u de juiste vragen aan de Arbodienst of de bedrijfsarts stelt. U kunt hierbij ook een beroep doen op ons kantoor.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button