Privacyverklaring

Identiteit

Scholtens Advocaten B.V. (“Scholtens advocaten & adviseurs”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, dit in de meest ruime zin. Scholtens advocaten & adviseurs is gevestigd aan het adres Onder de Toren 20 8302 BV te Emmeloord en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32144701.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Scholtens advocaten & adviseurs behandelt uw privacy met de grootst mogelijke zorg. Door gebruik te maken van de diensten van Scholtens advocaten & adviseurs stemt u in met de verwerking door Scholtens advocaten & adviseurs van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden die u aan Scholtens advocaten & adviseurs verstrekt. Scholtens advocaten & adviseurs wijst u op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg daarvan is dat Scholtens advocaten & adviseurs haar diensten aan u niet zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Doel van de gegevensverwerking

Scholtens advocaten & adviseurs verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. De persoonsgegevens die door Scholtens advocaten & adviseurs worden verwerkt zijn dan ook slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om aan u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor de algemene communicatie, het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)).

Ontvangers van persoonsgegevens; delen met derden

Indien en voor zover daar aanleiding toe is, verstrekt Scholtens advocaten & adviseurs de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Scholtens advocaten & adviseurs voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Scholtens advocaten & adviseurs (mede) mogelijk maken. Denk in dat laatste geval onder andere aan bijvoorbeeld ICT dienstverleners en ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld deurwaarders, deskundigen, gerechtelijke instanties, overheidsinstanties, andere adviseurs van de cliënt, gemachtigden of advocaten van de wederpartij etc. Om uw (privacy)belangen te waarborgen sluit Scholtens advocaten & adviseurs, indien nodig, met deze derden een overeenkomst waarin nadere afspraken worden gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Scholtens advocaten & adviseurs verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden als dat voor de uitoefening van haar dienstverlening noodzakelijk is. Scholtens advocaten & adviseurs verstrekt deze persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Scholtens advocaten & adviseurs bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Scholtens advocaten & adviseurs de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van de dienstverlening aan u, en in de meeste gevallen voor een periode van 10 jaar daarna.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Scholtens advocaten & adviseurs bekend zijn. Uw verzoek daartoe dient u in te dienen via het e-mailadres  info@scholtensadvocaten.nl. Scholtens advocaten & adviseurs zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Scholtens advocaten & adviseurs haar dienstverlening aan u staken. Scholtens advocaten & adviseurs kan besluiten geen uitvoering te geven aan een verzoek zoals hiervoor genoemd, als een voor Scholtens advocaten & adviseurs geldende (wettelijke) verplichting zich hiertegen verzet of als Scholtens advocaten & adviseurs een (ander) gerechtvaardigd belang heeft om niet op uw verzoek in te gaan.

Websitebezoek

U kunt de website van Scholtens advocaten & adviseurs (www.scholtensadvocaten.nl) anoniem bezoeken. Gegevens die worden verzameld/verwerkt om bepaalde mededelingen te kunnen doen – bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief of om gestelde vragen te beantwoorden – worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. De website van Scholtens advocaten & adviseurs bevat mogelijk links naar websites van andere partijen. Scholtens advocaten & adviseurs draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking op die websites en/of door die partijen.

Cookiegebruik

Scholtens advocaten & adviseurs maakt op haar website www.scholtensadvocaten.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Scholtens advocaten & adviseurs maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van haar website te verzamelen. Door gebruik te maken van Google Analytics maakt Scholtens advocaten & adviseurs op haar website gebruik van de volgende (analytische) cookies:

_ga
_gid
_gat
_gid

Voor meer informatie over deze cookies verwijst Scholtens advocaten & adviseurs u naar www.allaboutcookies.org.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Scholtens advocaten & adviseurs de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij u om deze klacht per e-mail aan Scholtens advocaten & adviseurs kenbaar te maken via info@scholtensadvocaten.nl. Scholtens advocaten & adviseurs zal uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop Scholtens advocaten & adviseurs uw klacht behandelt, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy & Disclaimer

De gegevens op de website www.scholtensadvocaten.nl zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Scholtens advocaten & adviseurs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen op deze website. Scholtens advocaten & adviseurs staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via haar website. Scholtens advocaten & adviseurs kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Wijziging privacyverklaring

Scholtens advocaten & adviseurs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie mei 2018.

Call Now Button