Kennisbank | Overig

Voorbeeld aanmaningbrief aankondiging incassokosten

Voorbeeld aanmaningbrief aankondiging incassokosten


Naam
Adres
woonplaats
Plaats,  datum

Betreft: laatste aanmaning en aankondiging incassokosten

Geachte heer/mevrouw,

Ondanks eerdere herinneringen en verzoeken tot betaling mochten wij van u nog geen betaling ontvangen van de onderstaande facturen:

– overzicht facturen, datum, nummer, bedrag etc.
Uiterste betaaltermijn: 14 dagen na de dag van ontvangst van deze brief
Voor de laatste keer sommeren wij u nu het totaalbedrag van € _______ uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van deze brief te voldoen door overboeking op rekeningnummer ______________ ten name van ___________ onder vermelding van _____________.

Aanzegging incassokosten
Geeft u ook aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog vereist, in gebreke. Vervolgens zijn wij dan genoodzaakt onze vordering ter incasso uit handen te geven aan Scholtens Advocaten te Emmeloord.

De hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten bedragen € (bedrag tabel) en komen op grond van de wet voor uw rekening. Deze kosten zijn gebaseerd op het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten dat per 1 juli 2012 in werking is getreden.

Rente
Tevens maken wij alsdan aanspraak op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent. We vertrouwen erop hiermee voldoende duidelijk te zijn geweest. Mocht u de betaling inmiddels hebben laten plaatsvinden, dan kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

Naam/ondertekening

Call Now Button