Vijf uitgangspunten bij kinderalimentatie

Vijf uitgangspunten bij kinderalimentatie

Kinderen kosten geld. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Dit ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt kan al veel vragen oproepen: wie zijn “de ouders” en wat hebben kinderen nodig? In de rechtspraktijk zijn daarvoor regels en richtlijnen ontwikkeld, maar het vergt de nodige kennis en ervaring om daaruit te kunnen afleiden wat een goede en juiste kinderalimentatieregeling is. Voor juridisch advies of bijstand daarover kunt u ook bij ons terecht.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  1. Onder onderhoudsplichtige ouders wordt verstaan: de moeder, de vader en eventueel de stiefouder (= de gehuwde partner van de ouder waar het kind woont). Als er geen juridische vader is, wordt onder vader ook begrepen de biologische vader, ook als die het kind niet heeft erkend.
  2. Het antwoord op de vraag “wat heeft een kind nodig” is met name afhankelijk van het gezinsinkomen van het gezin waarin een kind gewoonlijk leefde. Daarbij is het moment dat de ouders uit elkaar gingen, meestal bepalend. Uitgangspunt is dat een kind er door een scheiding van de ouders in financieel opzicht niet op achteruit moet gaan.
  3. De ouder die kinderalimentatie ontvangt, hoeft geen verantwoording af te leggen over de wijze waarop dit geld wordt besteed. Immers: er worden ook minder zichtbare kosten van gedragen zoals een deel van de woonlasten, energielasten, vakanties. Deze kosten worden mede voor de kinderen gemaakt.
  4. Als er co-ouderschap is waarbij de kinderen evenveel tijd bij ieder van de ouders verblijven, betekent dat nog niet automatisch dat kinderalimentatie niet aan de orde zou zijn. Als er een groot verschil is in inkomen van beide ouders, kan het reëel zijn dat de meest verdienende ouder deels ook de kosten draagt voor de kinderen voor de tijd, dat ze bij de minst verdienende ouder verblijven.
  5. Een afspraak of rechterlijke beslissing over kinderalimentatie kan altijd worden gewijzigd als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Met name doet dit zich voor als het inkomen van een van de ouders in belangrijke mate wijzigt (bijv. een andere baan, arbeidsongeschiktheid e.d.) of een stiefouder deel gaat uitmaken van het gezin waar een kind woont. In dat laatste geval komt er een derde onderhoudsplichtige bij, en dat kan gevolgen hebben voor ieders aandeel in de kosten van een kind.

Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

mr. Nardie van Ham-Oude Elferink
mr. Mario Versendaal

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button