Verhuizen van gescheiden ouder met kinderen

Verhuizen van gescheiden ouder met kinderen
Als een echtpaar met kinderen gaat scheiden, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Daarin wordt o.a. vastgelegd bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf hebben en ingeschreven zullen staan. Met de andere ouder wordt een omgangsregeling vastgelegd. Daarbij zal worden uitgegaan van de woonplaats van de ouders op het moment dat die afspraken worden gemaakt. Er kunnen vervolgens problemen ontstaan als de verzorgende ouder wil verhuizen (bijv. in verband met ander werk of een nieuwe partner) en dus ook de kinderen zullen meeverhuizen. Kan dat zonder toestemming van de andere ouder?

Toestemming nodig
Nee, verhuizing van de kinderen naar een andere woonomgeving kan niet zonder toestemming van de andere ouder. Een verhuizing naar een andere omgeving kan immers grote gevolgen hebben voor de kinderen: een andere school, een andere sociale omgeving zoals andere sportclubjes, vriendjes, etc. En ook de omgangsregeling zal wellicht aangepast moeten worden als de afstand groter wordt.

En wat als er toch zonder toestemming verhuisd wordt?
Als een verzorgende ouder toch met de kinderen verhuist zonder de toestemming van de andere ouder, kan de laatste aan de rechter vragen om een verbod. Zelfs als de verhuizing al heeft plaats gevonden, kan door de rechter een verplichting tot terugverhuizing worden opgelegd. Dat zal overigens alleen gebeuren als de rechter vindt dat bij de verhuizing duidelijk onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de kinderen. Daarvan kan sprake zijn als door de verhuizing er grote wijzigingen moeten plaats vinden in de eerder afgesproken omgangsregeling. Maar ook andere argumenten kunnen daarbij een rol spelen.

Welke aspecten worden door de rechter beoordeeld?
Een ouder die met kinderen wil verhuizen en daarvoor geen toestemming krijgt van de andere ouder, kan via een procedure bij de rechtbank vragen om vervangende toestemming voor verhuizing. De rechter zal bij de beoordeling van dat verzoek kijken naar een aantal aspecten zoals in ieder geval:

  • de noodzaak om te verhuizen, waarbij wel uitgangspunt is dat ook een verzorgende ouder in beginsel het recht heeft zijn/haar leven zo in te vullen als hij/zij wil, maar daarbij ook rekening dient te houden met de belangen van de kinderen en de andere ouder,
  • in hoeverre de verhuizing doordacht en goed voorbereid is,
  • in hoeverre de andere ouder wordt tegemoet gekomen om de gevolgen van de verhuizing te verzachten (door bijv. een groter deel van het halen en brengen van de kinderen op zich te nemen),
  • de leeftijd van de kinderen en de mate waarin zij onderdeel uitmaken van een sociale omgeving als school, sport, vriendenclub etc.,
  • in hoeverre de verhuizing invloed heeft op de frequentie en omvang van het contact tussen de kinderen en de andere ouder.

Gezamenlijk ouderschap
Als je samen kinderen hebt, blijf je altijd samen ouder. Zolang de kinderen niet op zichzelf wonen heeft dat zelfs gevolgen voor de woonplaats van de verzorgende ouder, die niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen mag verhuizen. Gelukkig zijn de meeste ouders in staat hierover in alle redelijkheid samen afspraken te maken en zo nodig de afspraken over de invulling van de omgangsregeling aan te passen aan de gewijzigde situatie. De kinderen hebben er immers alle belang bij dat er geen strijd tussen de ouders ontstaat, en dat zij met beide ouders goed contact kunnen houden. En beide ouders willen weer verder met hun leven. De kinderen hebben vooral belang bij twee goed functionerende ouders die hun leven weer op orde hebben en waar zij zich welkom en thuis voelen.

mr. B.M. (Nardie) van Ham

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button