Kennisbank | Ondernemingsrecht

Update NOW 2.0 en praktische tips bij reorganisatie 27 mei 2020

Update NOW 2.0 en praktische tips bij reorganisatie 27 mei 2020  

 • Verruiming toepassing
 • Indieningsmogelijkheid 1e ronde éen week verlengd tot 5 juni a.s.
 • Wijzigingen 2e tranche (juni-augustus)

In onze berichten van 18 maart en 1 april jl. hebben we u nader geïnformeerd over de 1e tranche van de NOW. Zoals bekend wordt de NOW-regeling nog weer met een periode van 3 maanden verlengd. We lezen vooral veel over het schrappen van de ontslagboete, maar is dat het enige dat gaat veranderen of spelen er nog meer zaken en praktische aandachtspunten?

Onderstaand zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij.

1.Bestaande NOW-regeling 1.0 aangepast en verruimd

In de periode tussen bekendmaking van de regeling (31 maart jl.) en woensdag 20 mei jl. zijn er alweer 3 wijzigingsrondes geweest op de tekst van de regeling van de NOW. De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen zijn:

 • Nadere regeling voor groepsmaatschappijen en concerns
  Onder omstandigheden kunnen individuele werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een concern dat zelf in totaal minder dan 20% omzetverlies lijdt, toch in aanmerking komen voor de NOW-subsidie. Deze verruiming van de regeling is echter gekoppeld aan een flinke set extra voorwaarden. Mocht u daar meer over willen weten, neemt u dan gerust contact met ons op.
 • Loonsombepaling seizoensbedrijven verruimd
  De loonsombepaling voor seizoensbedrijven is verruimd, zodat deze bedrijven gemakkelijker onder de regeling kunnen vallen.
 • 13e maand in januari wordt gecorrigeerd in de referentieloonsom
  Zoals bekend wordt de loonsom januari gehanteerd als referentieloonsom ten behoeve van de bepaling van het voorschot en is de loonsom over de gekozen periode van 3 maanden uiteindelijk bepalend voor de definitieve subsidie. Omdat veel bedrijven hun 13e maand in de maand januari betalen, zou dit uiteindelijk na vaststelling van de subsidie tot een flinke verlaging kunnen leiden omdat dan de loonsom voor de gekozen periode van 3 maanden, gemiddeld vermoedelijk een stuk lager zal zijn dan de loonsom in januari. Daarom is inmiddels vastgelegd dat als die 13e maand problematiek speelt, de 13e maand wordt gefilterd uit de loonsom voor januari.
 • Een week extra om de aanvraag NOW 1.0 in te dienen !
  Belangrijk is dat bovengenoemde verruimingsmogelijkheden ertoe zouden kunnen leiden dat bedrijven die nu nog geen aanvraag hebben ingediend, mogelijk alsnog een aanvraag zouden kunnen indienen, omdat ze alsnog aan de vereisten voor de regeling voldoen. In eerste instantie was het mogelijk om de NOW-regeling aan te vragen tot uiterlijk 31 mei 2020. Inmiddels is het uiterste aanvraagtijdstip een week opgeschoven en wel tot en met 5 juni 2020 ! Dit geeft dus nog een week extra speling om de aanvraag in te dienen.

2. Wanneer moet ik een accountantsverklaring overleggen?

Bij aanvang van de regeling was al aangegeven dat bij het definitief vaststellen van de subsidie ook een accountantsverklaring zou moeten worden overlegd. Het ministerie zou nog een bepaalde ondergrens bekend maken waarboven wel een verklaring nodig zou zijn en die grenzen zijn uiteindelijk inmiddels ook vastgelegd.

Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,– of meer of aan wie uiteindelijk toch een totale subsidie wordt toegekend van € 125.000,– of meer.

Uit publicaties blijkt dat met deze ondergrens circa 10% van het aantal bedrijven dat NOW-subsidie heeft aangevraagd ook daadwerkelijk een accountantsverklaring moet aanvragen, omdat 90% van de bedrijven met hun aanvragen onder de € 100.000,– grens blijven. Wel is het zo dat deze 10% van de bedrijven ongeveer 66% van het totale voorschot hebben ontvangen dat inmiddels is uitgekeerd.

Verklaring derde
Onder deze € 100.000,– grens hoeft dus geen accountantsverklaring te worden overlegd, maar bij een voorschot van € 20.000,– en meer of een vaststellingsbedrag boven
€ 25.000,– moet wel een verklaring van een derde worden overgelegd, die de omzetdaling bevestigt. De minister geeft in zijn brief van 20 mei jl. aan dat dit bijvoorbeeld kan gaan om een administratiekantoor, een financiële dienstverlener of een brancheorganisatie. Daarbij wordt aangegeven dat de belastingdienst ook vraagt om een dergelijke derdenverklaring bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden. In die situatie geldt dus een iets mildere eis qua verificatie, maar er zal toch altijd nog wel een derde aan te pas moeten komen.

Steekproef (naar waarheid verklaren)
Onder de grens van € 20.000,- voorschot of € 25.000,- subsidiebedrag wordt op basis van een steekproef controle uitgeoefend. Wel is het zo dat in alle gevallen aan werkgevers bij het verzoek tot vaststelling gevraagd wordt te bevestigen dat zij de aanvraag naar waarheid hebben ingevuld en ook verklaren dat er geen sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Ook zal de aanvragende werkgever moeten verklaren dat hij zich bewust is dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Voorschot ≥ € 100.000,-
of definitieve subsidie
≥ € 125.000,–                                                             Accountantsverklaring vereist

Voorschot ≥ € 20.000,- maar                                  Verklaring van een derde vereist
< € 100.000,– of definitieve subsidie                    (bijv. administratiekantoor, een financiële
≥ € 25.000,- en < € 125.000,-                                 dienstverlener of een brancheorganisatie

Voorschot < € 20.000,– of                                      Geen verklaring vereist, maar wel
definitieve subsidie < € 25.000,–                          steekproefsgewijze controle

3. Openbaarmaking subsidiegegevens
Een andere wijziging die inmiddels is doorgevoerd in de NOW is dat ook bepaalde gegevens openbaar gemaakt kunnen worden. Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er namelijk mee in dat in ieder geval de volgende gegevens uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden, te weten:

a. de naam en het adres van de werkgever
b. het verstrekte voorschot; en
c. de vastgestelde subsidie.

Naar verwachting zullen deze gegevens openbaar gemaakt worden gemaakt op de website van het UWV.

4. NOW 2.0 aan te vragen vanaf 6 juli 2020
In het kader van de verlenging van de NOW-regelgeving wordt een zogenoemde tweede tranche opengesteld voor nog eens drie maanden. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend vanaf 6 juli a.s. tot en met uiterlijk 31 augustus 2020. Ook ondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste tranche NOW kunnen in de tweede ronde een aanvraag indienen. Ook in de tweede tranche bestaat weer een keuzemogelijkheid en kan er een tegemoetkoming worden gevraagd voor de volgende periodes:

 • juni, juli, augustus
 • juli, augustus, september
 • augustus, september, oktober

Omzetdaling > 20%
Voorwaarde blijft dat er sprake moet zijn van minimaal 20% omzetdaling over een driemaandsperiode die dan dus start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Referentiemaand voor de loonsom
De referentiemaand voor de loonsom wordt nu in plaats van januari 2020, maart 2020.

Hogere forfaitaire opslag
De forfaitaire opslag over de loonsom wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt op deze manier ook een bijdrage verleend voor andere kosten dan alleen de aan de uitbetaling van het loon verbonden kosten.

Gelijkblijvende loonsom
Ook nu blijft uitgangspunt dat de lonen gelijk blijven en dus dat de werkgever de lonen voor 100% blijft doorbetalen.

5. Geen ontslagboete meer

In de pers en in het parlement is er veel aandacht besteed aan het verdwijnen van de zogenoemde ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag via het UWV. Als in de aanvraagperiode toch een ontslagaanvraag werd ingediend leidde dat niet alleen tot een korting op de subsidie vanwege de lagere loonsom, maar werd ook nog een extra korting toegepast, die in de praktijk de ontslagboete genoemd werd.

Onderkend wordt inmiddels door het kabinet dat het in sommige branches onvermijdelijk zal zijn om te reorganiseren en daarmee ook personeel te ontslaan om uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe economische werkelijkheid.

De ontslagboete verdwijnt dan weliswaar, maar er moet wel worden gewezen op een ander belangrijk aspect en dat is het volgende:

De uiteindelijk toe te kennen subsidie wordt nog steeds verlaagd met de loonkosten van werknemers waarvoor bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd.

Ook blijft het zo dat als over de referentieperiode het gemiddeld maandsalaris lager ligt dan de loonsom over de maand maart, er ook op die manier een korting op de uiteindelijke subsidie zal plaatsvinden. Ook als dus langs andere weg werknemers afvloeien (onder andere via vaststellingsovereenkomst of via een procedure bij de kantonrechter) heeft dat dus wel degelijk invloed op de uiteindelijke subsidie en bestaat de kans op terugbetaling.

6. Overige wijzigingen

Daarnaast worden nog twee andere wijzigingen doorgevoerd in de NOW-regeling 2.0:

 1. Bonussen, eigen aandelen en dividend
  Een bedrijf dat gebruik maakt van verlenging van de NOW mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Deze regeling gold al voor concerns in de eerste regeling en geldt dus nu in de tweede tranche voor alle bedrijven.
 2. Scholing
  Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Tegelijkertijd trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL Leert Door, waar mensen vanaf juli kosteloos omscholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

7. Wat betekent dit alles in de praktijk in geval van reorganisatie?

Het is goed om u bewust te zijn van het bestaan van de regeling en de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Wij raden u aan om bij een aanvraag voor de 2e ronde alvast in de maand juni alles nog een keer goed op een rij te zetten en als u een reorganisatie of inkrimping overweegt, daarover vooraf goed advies in te winnen, zowel bij uw accountant als uw advocaat.

Het begint met het maken van een goede inventarisatie van uw huidige onderneming en personeelsbestand en de keuzes die u daarin al dan niet gedwongen wilt of moet maken. De NOW-subsidie kan zeker verlichting brengen, maar er zal ook een doorkijk moeten worden gemaakt naar het tweede half jaar van 2020, om aan de hand daarvan mogelijk te komen tot een verder reorganisatieplan.

8. Aanvulling d.d. 28 mei 2020
In aanvulling op bovenstaand bericht van 27 mei 2020 kunnen we nog melden dat er per 28 mei 2020 nog twee wijzigingen zijn doorgevoerd in de regeling NOW 2.0.

De Ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes hebben die wijzigingen op donderdagochtend 28 mei 2020 per brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt:

1. Looptijd verlengd tot 1 oktober
De looptijd van het hele noodpakket (inclusief alle overige regelingen en belastingmaatregelen) wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Het doel daarvan is om wat meer tijd in te bouwen voor het opzetten van een vervolgregeling die er mogelijk weer heel anders uit komt te zien. Het kabinet wil daar ook nadrukkelijk de sociale partners bij betrekken.

2. Anti misbruikbepaling
Tot slot wordt er een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Dat is dus toch geen ontslagboete zoals die in de eerste regeling wel voorkwam, maar wel iets van een sanctie. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Nader advies nodig?
Mocht u over de NOW-regeling, het opstellen van een reorganisatieplan of over andere arbeidsrechtelijke kwesties vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op

mr. H.K. (Harry) Scholtens

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button