Kennisbank | Ondernemingsrecht

Uitleg Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Uitleg Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Welke stappen moet u nu zetten om de NOW-regeling aan te vragen?
In ons bericht van 18 maart jl.  hebben we informatie gegeven over de aankondiging van de nieuwe noodmaatregel die de regeling voor werktijdverkorting gaat vervangen, de NOW. Op 31 maart jl. heeft het kabinet de tekst van de Ministeriele Regeling bekend gemaakt. Het gaat om een regeling van 44 pagina’s inclusief een toelichting. Er bestaat nu meer zicht op de wijze waarop de regeling is ingekleed en in dit bericht willen we u zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de regeling en de nu eventueel te zetten stappen.

Subsidieregeling
Het is van belang om voor ogen te houden dat het hier gaat om een subsidieregeling. De regeling werkt met een aanvraag, waarna een voorschot wordt toegekend en uiteindelijk zal er ook een eindafrekening moeten worden ingediend, op basis waarvan het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld. Na definitieve vaststelling kan het zijn dat er nog een aanvullende betaling wordt gedaan, maar het kan ook zijn dat er een gedeelte van het ontvangen bedrag moet worden terugbetaald, omdat bijvoorbeeld de inschatting van de omzetderving te hoog was en het werkelijk geleden omzetverlies beperkt is gebleven.

Regeling voor werkgevers
Iedereen die als werkgever werknemers in dienst heeft aan wie loon wordt betaald in de zin van de sociale verzekeringswetten in Nederland kan in principe in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Dat betekent dus dat de regeling in principe ook openstaat voor verenigingen en stichtingen. Het is goed om dit alvast in het achterhoofd te houden. Wel moet sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 20% om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling.

Aanvragen vanaf 6 april 2020
Op dit moment is het UWV de systemen nog aan het testen. Op vrijdag 3 april wordt bekend gemaakt of aanvragen voor de regeling daadwerkelijk op 6 april bij het UWV kunnen worden ingediend. Er wordt nog een slag om de arm gehouden, in die zin dat het mogelijk zou kunnen dat de aanvragen pas op een later moment kunnen worden gedaan. Als uiterste startdatum is genoemd 14 april 2020.

Kern van de regeling: verwachte omzetdaling van tenminste 20%
Kern van de regeling is dus een verwachte omzetdaling van tenminste 20%. Als die verwachting bestaat, dan kan de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Het overzicht uit de vorige nieuwsbrief laat dit zien:

Omzetdaling Tegemoetkoming in de loonkosten 
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Keuzemoment!
En nu komt gelijk een heel belangrijk punt. De subsidie kan worden aangevraagd bij een omzetdaling van tenminste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden. U hebt echter de mogelijkheid om zelf de periode te bepalen waarover u verwacht te worden geconfronteerd met een dergelijke omzetdaling. U kunt kiezen uit drie periodes en als u daar eenmaal voor gekozen heeft, dan wordt u daar ook aan gehouden bij de verdere afwikkeling van het traject. De keuze die u hierin maakt is dus buitengewoon belangrijk. De drie periodes zijn:

– 1 maart t/m 31 mei
– 1 april t/m 30 juni
– 1 mei t/m 31 juli.

De reden waarom het kabinet deze keuzemogelijkheid heeft ingebouwd is omdat het per bedrijf, per sector, per branche verschillend kan zijn op welk moment de omzetdaling vanwege de crisis goed gevoeld kan worden. Voor sommige ondernemers is het heel duidelijk en zullen zij gelijk kiezen voor het eerste tijdvak, maar bij veel bedrijven ijlt de omzetdaling ook na en is het advies dan ook om goed te bedenken voor welke periode u wilt gaan kiezen. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 mei, dus het kan verstandig zijn eerst te monitoren hoe de omzet zich ontwikkelt.

Vergelijkingsmaatstaf: 25% van de omzet over 2019
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door 4. Dit laatste geeft helderheid. Er wordt aangehaakt bij de bestendig gebruikelijke gedragslijn om omzet te registreren in de jaarrekening en van daaruit is relatief eenvoudig te bepalen wat de vergelijkingsomzet is om de omzetdaling te kunnen inschatten.

Bepaling Loonsom
Om de loonsom te bepalen die als uitgangspunt dient voor de tegemoetkoming is ook gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke regeling. Men gaat uit van de loonsom van het sociale verzekeringsloon voor eigen werknemers. Dat zijn dus werknemers met een vast of bepaalde tijd contract en oproepkrachten. Uitzendkrachten en payrollwerknemers tellen voor de bepaling van deze loonsom niet mee. Voor deze werknemers moeten de uitzendbureaus en de payrollwerkgevers zelf een tegemoetkoming aanvragen.

Opslag 30% voor werkgeverlasten
Omdat een werkgever in het kader van de verloning ook geconfronteerd wordt met andere lasten en kosten zoals werkgeverspremies, bijdrage aan pensioen, verzekeringspremies en de opbouw van vakantiebijslag is ervoor gekozen om de loonsom vervolgens nog een keer forfaitair te verhogen met een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Op basis hiervan kan dan een berekening worden gemaakt van de loonsom die in de aanvraag moet worden meegenomen.

Hoge lonen tellen niet mee!
In het vorige bericht gaven we al aan dat het nog de vraag was of er ook nog een bepaalde aftopping zou gaan plaatsvinden of een koppeling met het maximum premieloon. Er is nu voor gekozen om als loon maximaal twee keer het maximum dagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking te nemen. Dat betekent in de praktijk dat loon boven een bedrag van € 9.538,– per maand niet voor subsidie in aanmerking komt.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is de uitkomst van de volgende berekening:
A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

A is het percentage omzetdaling
B staat voor de loonsom omgerekend naar een bedrag per maand
3 staat voor 3 maanden
1,3 staat voor de opslag met 30%
0,9 staat voor de 90% aan maximale subsidie

Het volgende rekenvoorbeeld verduidelijkt dit:
Werkgever heeft:

  • omzet 2019 € 2.000.000
  • loonsom januari 2020 € 200.000 x 3 x 1,3 = € 780.000

Stel omzet daalt naar verwachting met

  • 10%: subsidie: € 0
  • 50%:   subsidie = 50% x 90% x € 780.000 = € 351.000 (voorschot: x 0,8 = € 280.800)
  • 100%: subsidie: 100% x 90% x € 780.000 = € 702.000 (voorschot: x 0,8 = € 561.600)

Voorschotregeling 80% subsidiebedrag
Onderdeel van de regeling is verder dat na de aanvraag zo snel mogelijk 80% van het aangevraagde bedrag wordt bevoorschot in drie termijnen.

Daarbij baseert het UWV de gegevens over de loonsom van de maand januari 2020, zoals zij die in haar eigen bestanden heeft opgenomen. Men streeft ernaar om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen twee tot vier weken na de aanvraag.

Concerns: omzetverlies op concernniveau is bepalend
Er is een aparte bepaling opgenomen voor bedrijven die samenwerken in een concern.

Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies verwacht krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het is volgens de minister aan het concern om verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies. Als deze bepaling niet zou zijn opgenomen, dan zou dit ruimte geven voor ongewenst strategisch gedrag en dat is niet gewenst.

Accountantsverklaring
Aan het eind van de rit (uiterlijk binnen 22 weken na het eind van de meetperiode) zal een definitieve indiening moeten plaatsvinden. Naar verwachting zal bij aanvragen boven een bepaald bedrag een accountantsverklaring vereist zijn. Dit is echter nog niet uitgewerkt. Men hoopt over een week of vier daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Twee belangrijke voorwaarden:

A. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. Als immers minder mensen worden doorbetaald, dan neemt ook de tegemoetkoming in de loonkosten af. Het voorschot is gebaseerd op de loonsom over januari 2020. Als de werkelijke loonsom in de door u gekozen periode in het voorjaar 2020 aanmerkelijk lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

B. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen
Uitgangspunt van de NOW is werkgelegenheidsverlies voorkomen. De werkgever moet zich er dan bij de aanvraag van de NOW ook aan committeren geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt.

– Lopende ontslagaanvragen
De voorwaarde geldt niet voor lopende ontslagaanvragen tot en met 17 maart. Voor ontslagaanvragen die vanaf 18 maart zijn ingediend heeft de werkgever na bekendmaking van de regeling (dat is 1 april) vijf werkdagen de tijd om de aanvraag alsnog in te trekken om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de NOW.

– Bedrijfseconomisch ontslag wel mogelijk, maar dan flinke korting op subsidie
Wil de werkgever toch een aanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV, dan zal het loon van de werknemers die in het ontslag zijn betrokken worden gecorrigeerd in de subsidieaanvraag en dus leiden tot een aanmerkelijk verlaging van de subsidie. Kortom: het doorzetten van een bedrijfseconomisch ontslag of het aanvragen daarvan is feitelijk nog wel mogelijk, maar wordt via de subsidievoorwaarden financieel erg onaantrekkelijk gemaakt.

Veel te beslissen
We proberen op deze manier uw gedachten bij deze regeling te scherpen en u aan te zetten goed te bedenken welke stappen in dit verband gezet moeten worden.

Ons advies
Ons advies is om uitdrukkelijk in dit verband alles goed op een rij te zetten en daarbij niet alleen te sparren met uw accountant of financieel adviseur, maar ook met ons te sparren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de regeling en aanvullende maatregelen. Daarbij is van belang dat aanvragen nog tot en met 31 mei gedaan kunnen worden.

Per onderneming zullen zich verschillende vraagstukken voordoen en zal goed moeten worden bekeken wat in de gegeven omstandigheden wijsheid is. Mogelijk zal toch ook gekeken gaan worden naar aanvullende maatregelen, waaronder het toch treffen van andere maatregelen om toch tot beëindiging van lopende dienstverbanden over te gaan.

Wat kan nog wel?
Ook als u de NOW-regeling wel aanvraagt, dan is het nog steeds mogelijk om

– ontslag in de proeftijd te geven
– bepaalde tijdcontracten niet te verlengen
– ontslag aan te vragen bij de kantonrechter op niet bedrijfseconomische gronden
– in onderling overleg met de werknemer te komen tot een vaststellingsovereenkomst

Welke stappen moet ik nu zetten?
Overweegt u de NOW subsidie bij het UWV aan te vragen, dan kunt u dat doen op basis van uw loonheffingsnummer en zijn minimaal de volgende voorbereidende stappen van belang:

– bepaal wat 25% van uw omzet 2019 is
– bereken uw loonsom en vermenigvuldig die met 30%
– bepaal de periode van 3 maanden waarover u uw omzetverlies wilt inschatten
– maak een schatting van uw omzetverlies in een percentage
Aan de hand hiervan kunt u een inschatting maken van het te ontvangen subsidiebedrag.

Vragen?
Heeft u vragen over de NOW-regeling, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op via 0527-618333 of info@scholtensadvocaten.nl.

We wensen we een ieder van u in zijn eigen omstandigheden veel wijsheid toe om tot goede besluiten in dit verband te komen. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen ook zo nodig nog met nadere updates komen.

Call Now Button