Kennisbank | Ondernemingsrecht

Turboliquidatie: het moet straks anders

Op 15 november 2023 treedt de tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Turboliquidatie is een relatief eenvoudige manier om een vennootschap zoals een bv te ontbinden. De nieuwe wet bepaalt dat straks de nodige formaliteiten in acht genomen moeten worden. Hieronder een overzicht.

Verplicht stukken deponeren bij de Kamer van Koophandel
Vanaf 15 november moet binnen veertien dagen na de ontbinding in het handelsregister (van de Kamer van Koophandel) een aantal stukken worden gedeponeerd. Dit zijn:

  • een slotbalans over het boekjaar (dat niet gelijk hoeft te lopen met een kalenderjaar) waarin de rechtspersoon ontbonden is, én over het voorgaande boekjaar (tenzij er een jaarrekening van dat jaar openbaar is gemaakt);
  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding moet worden omschreven, en daarbij moet worden vermeld op welke wijze baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld. Ook moet specifiek worden vermeld wat de redenen zijn waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
  • de jaarrekeningen van voorgaande boekjaren die nog niet openbaar zijn gemaakt en waarvan dit wel verplicht was.

Het bestuur moet bovendien schriftelijk mededeling doen aan de schuldeisers van de deponering.

Sanctie: bestuursverbod
Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, kan het Openbaar Ministerie de rechtbank verzoeken  een bestuursverbod op te leggen aan de bestuurders van de ontbonden (geliquideerde) rechtspersoon. Als de rechtbank het verbod oplegt kan de bestuurder niet meer als bestuurder van een andere rechtspersoon worden ingeschreven in het handelsregister.

Nog snel liquideren?
De wet bepaalt dat bij liquidatie van een rechtspersoon vóór het tijdstip van inwerkingtreding (dus voor 15 november 2023), het op het tijdstip van ontbinding geldende recht van toepassing blijft. De turboliquidatie zoals we die nu dus nog kennen, waarbij een rechtspersoon simpelweg wordt ontbonden en uitgeschreven zonder dat schuldeisers worden geïnformeerd en zonder dat duidelijk is welke baten er waren en wat daar mee gebeurd is, is dus nog enkele weken mogelijk. Maar schuldeisers zullen kritisch meekijken en kunnen ook na liquidatie een faillissement uitlokken. De verwachting is dat curatoren dan heel kritisch zullen kijken naar wat er gebeurd is en al snel zullen overgaan tot bijvoorbeeld het in privé aansprakelijk stellen van bestuurders. Tip is dan ook om nu al te voldoen aan de regels die heel binnenkort gaan gelden.

Ons kantoor begeleidt ondernemers en ondernemingen die continuïteitsvraagstukken hebben of in zwaar weer verkeren. Ook bij (turbo)liquidatie kunnen wij adviseren over de te nemen stappen en de risico’s. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met mij op.

Mario Versendaal
Scholtens advocaten & adviseurs

MR. M.W.G. (Mario) Versendaal

Specialisaties: ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, agrarisch contractenrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.

Call Now Button