School en scheiding

Kinderen van gescheiden ouders in de klas

Veel leraren hebben kinderen van gescheiden ouders in de klas. In de praktijk blijkt dat ouders na een echtscheiding vaak goed blijven communiceren over hun kinderen. Ze gaan samen naar een rapportavond van hun kind en informatie van school wordt met elkaar gedeeld. Helaas merken scholen soms dat het niet altijd goed gaat na een scheiding. Bijvoorbeeld dat de ouder waar een kind woont, de informatie die school verstrekt niet deelt met de andere ouder. Het komt ook voor dat de ouders niet samen naar een rapportbespreking willen komen, maar dat ze allebei de leerkracht persoonlijk willen spreken. Maar ook dat ouders het na de scheiding volstrekt oneens zijn of een kind wel of niet extra hulp nodig heeft. De school wordt dan belast met de onderlinge strijd tussen de ouders. Tal van problemen doen zich in de praktijk voor. Maar welke regels gelden dan?

Hoe kan een school omgaan met een scheiding?

Voorop staat dat de school niet meegetrokken moet worden in de scheiding. De school zal altijd het kind centraal blijven stellen, en wil geen partij kiezen. De strijd tussen de ouders moet zich in ieder geval niet uitbreiden tot school, wat immers een veilige c.q. strijdloze plek voor de kinderen moet blijven.

Om de communicatie over de positie van de school naar de ouders toe zo helder mogelijk te laten verlopen, zijn er steeds meer scholen die duidelijke regels hebben vastgelegd en die naar buiten toe uitdragen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Ouders die gezamenlijk het gezag hebben, hebben recht op evenveel informatie.
  • De ouder waar een kind woont krijgt meestal alle informatie van de school. Die ouder dient dat met de andere ouder te delen. Soms kan met school worden afgesproken dat, voor zover informatie per e-mail wordt verstrekt, beide ouders gelijktijdig per e-mail worden geïnformeerd.
  • Beide ouders kunnen bij de school informatie vragen. De ene ouder kan en mag niet beletten dat de andere ouder ook informatie van school verkrijgt.
  • Alleen als een ouder niet het gezag heeft over een kind, hoeft de school niet actief informatie te verstrekken. Als deze ouder informatie vraagt, mag de school wel informatie verstrekken; ook deze ouders hebben recht op informatie.
  • Stiefouders hebben geen formele status en dus ook geen recht op informatie. Alleen met instemming van beide ouders kan een stiefouder betrokken worden in de informatievoorziening.

Als beide ouders zo duidelijk mogelijk weten wat van hen wordt verwacht en wat ze wel en niet van school kunnen en mogen verwachten, kan discussie hierover zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij een scheiding is het goed om afspraken hierover vast te leggen. Voor scholen is het uiteraard goed om beleid op te stellen en dit met de ouders te delen. In deze blog kunt u een aantal aandachtspunten bij echtscheiding vinden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink, telefoon 0527-618333.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button