Partneralimentatie en fiscale aftrekbaarheid

Partneralimentatie en fiscale aftrekbaarheid

Voor degenen die partneralimentatie betalen is het van belang kennis te nemen van belangrijke wijzingen in de mogelijkheden van fiscale aftrekbaarheid met ingang van
1 januari 2020. Daar waar tot nu toe de betaalde partneralimentatie volledig aftrekbaar was, wordt die aftrekmogelijkheid vanaf 1 januari 2020 geleidelijk aan beperkt. Datzelfde geldt voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Met name voor alimentatieplichtigen met een jaarinkomen boven € 68.500,– kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor het bepalen van de draagkracht en daarmee de mogelijkheid om partneralimentatie te betalen.

Wat houdt de wijziging in?
Tot en met 2019 was betaalde partneralimentatie geheel aftrekbaar en wel voor het hoogste belastingtarief waarin inkomstenbelasting verschuldigd is. In 2019 was dat maximaal 51,75%.

De komende jaren wordt die aftrekmogelijkheid geleidelijk aan teruggebracht tot uiteindelijk 37,05% in 2023 en wel als volgt:

In 2020: 46%
In 2021: 43%
In 2022: 40%
In 2023: 37,05%.

Diezelfde afbouw vindt plaats voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente, waarbij dezelfde percentages gelden.

Welke gevolgen heeft dit?
Bij het berekenen van de draagkracht van een alimentatieplichtige, om te kunnen bepalen hoe groot de financiële ruimte is voor het betalen van partneralimentatie, wordt het belastingvoordeel dat diegene kan genieten door het betalen van partneralimentatie en hypotheekrente opgeteld bij het bedrag dat betaald kan worden. Die fiscale voordelen worden dus toegerekend aan degene die die alimentatie ontvangt.

Nu die aftrekbaarheid met ingang van 2020 beperkt wordt, kan dat dus gevolgen hebben voor de hoogte van het alimentatiebedrag dat iemand kan betalen. Dit zal met name gelden voor de inkomens boven € 68.500,– omdat deze inkomens in de hoogste belastingschijf vallen. Door de verminderde aftrek wordt de netto last van het betalen van partneralimentatie groter. Dat kan zeker reden zijn om een herberekening van de draagkracht te (laten) maken en hierover nieuwe afspraken te maken of zo nodig een nieuwe beslissing van de rechtbank te vragen. Iemand hoeft immers in beginsel nooit meer alimentatie te betalen dan zijn draagkracht toelaat.

Afspraken voor de toekomst
Het is lastig om nu exact te kunnen berekenen wat de draagkracht van een alimentatieplichtige in de komende jaren zal zijn als het gaat om partneralimentatie. Hoewel de percentages aftrekbaarheid van betaalde partneralimentatie en hypotheekrente vast staat voor de jaren tot 2023, geldt dat niet voor de overige gegevens zoals o.a. de hoogte van het salaris, inhouding premies etc. Wel is het raadzaam om bij het maken van afspraken over partneralimentatie in het convenant op te nemen dat jaarlijks een nieuwe alimentatieberekening wordt gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de juiste fiscaliteiten, en het te betalen alimentatiebedrag daaraan jaarlijks wordt aangepast.

mr. Nardie van Ham-Oude Elferink
mr. Mario Versendaal

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button