Ingrijpende wijzigingen kinderalimentatie 2015

Ingrijpende wijzigingen kinderalimentatie 2015

Per 1 januari 2015 treedt in werking de Wet Hervorming Kindregelingen. Deze behelst een aantal belangrijke wijzigingen in de fiscale regelgeving, die met zich meebrengt dat kinderalimentatie anders berekend zal worden dan tot nu toe. Door deze wijzigingen zullen bestaande afspraken ofbeslissingen over kinderalimentatie soms niet meer reëel blijken te zijn. Hieronder zal ik op deze wijzigingen ingaan.

Aftrekbaarheid kinderalimentatie vervalt !
Tot het einde van dit jaar geldt dat betaalde kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar is indien tenminste € 136,– per maand per kind is voldaan. Dit fiscale voordeel vergrootte de ruimte voor deze ouder om een alimentatiebijdrage te voldoen; het fiscale voordeel werd feitelijk opgeteld bij het bedrag dat de ouder kon betalen. Per 1 januari 2015 komt deze fiscale aftrekbaarheid te vervallen. Dat betekent dus concreet dat de ruimte om kinderalimentatie te betalen kleiner wordt.

Verhoging kindgebonden budget/ invoering “alleenstaande ouderkop”
Het bedrag aan kindgebonden budget voor de verzorgende ouder wordt echter verhoogd. Bovendien: indien de ouder waar een kind woont in aanmerking komt voor kindgebonden budget, en bovendien een alleenstaande ouder is, kan vanaf januari 2015 recht bestaan op een “alleenstaande ouderkop”. Het gaat om een bedrag van maximaal € 3.050,– per jaar (€ 254,– per maand). Deze extra fiscale tegemoetkoming is bedoeld voor de kosten van de kinderen die tot dat gezin behoren.

Volgens de regels die gelden voor het berekenen van kinderalimentatie worden zowel het ontvangen kindgebonden budget als de ontvangen “alleenstaande ouderkop” aangemerkt als voorziening voor de kosten van kinderen. In de praktijk betekent dit dat de behoefte van een kind om een alimentatiebijdrage te ontvangen lager wordt.

Voorbeelden
1.Als de kosten van een kind kunnen worden gesteld op € 300,– per maand, er een kindgebonden budget wordt ontvangen van € 76,– en een “alleenstaande ouderkop” van € 254,–, wordt al volledig voorzien in de kosten en is er geen reden meer om nog alimentatie te voldoen.
2. Als deze bedragen aan kindgebonden budget en “alleenstaande ouderkop” worden ontvangen voor drie kinderen in een gezin, wordt de eerste € 330,– aan kosten van de kinderen gedekt door deze fiscale tegemoetkoming, oftewel € 110,– per maand per kind. De behoefte van ieder van de kinderen aan een alimentatiebijdrage neemt dan af met € 110,– per maand.

Afschaffing alleenstaande ouderkorting
Wel is geregeld dat de alleenstaande oudertoeslag, die nu nog bestaat, per 1 januari 2015 wordt afgeschaft. Dat betekent voor veel alleenstaande ouders een teruggang in het netto beschikbare inkomen.

Vergaande gevolgen
Het betreft voor de praktijk ingrijpende fiscale maatregelen, die vergaande gevolgen kunnen hebben. In individuele gevallen zal betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde zijn. Niet omdat een ouder niet meer kan betalen, maar omdat de verzorgende ouder via de fiscale tegemoetkomingen al bedragen ontvangt die de totale behoefte aan een bijdrage dekken. Aan de andere kant kan het netto inkomen van de verzorgende ouder lager worden door het vervallen van de alleenstaande oudertoeslag, terwijl wel alle kosten van de kinderen door deze ouder gedragen zullen moeten worden.

Laat u adviseren
Hoe de wijzigingen in de praktijk gaan uitvallen zal per geval bekeken moeten worden. Als u alimentatie ontvangt of betaalt is het aan te raden uw positie opnieuw te laten beoordelen. Redelijk overleg tussen de ouders is vervolgens zeer wenselijk. Mocht het niet lukken om samen tot nieuwe afspraken te komen, dan zal de rechter verzocht moeten worden een nieuwe beslissing te geven. Voor advies over uw positie kunt u contact met mij of een van mijn collega’s opnemen.

mr. B.M. van Ham-Oude Elferink

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button