Kennisbank | Ondernemingsrecht

Hoe flexibel is de Flex-BV?

Hoe flexibel is de Flex-BV?

Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet Flex-BV) in werking getreden. Doel van deze nieuwe wet is dat de inrichting van de bv flexibeler moest zijn. Nu de wet van kracht is, doet zich de vraag voor of dat ook daadwerkelijk het geval is. Onderstaand zal ik ingaan op een aantal wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk en of het wenselijk is om de statuten aan te passen aan de nieuwe Wet Flex-BV.

Kapitaalvereiste
Het minimumkapitaal van € 18.000,– bij oprichting van een bv is afgeschaft, evenals de bankverklaring bij stortingen in geld en de accountantsverklaring bij stortingen in natura. Daarnaast is de eis van het vermelden van het maatschappelijk kapitaal komen te vervallen, waardoor bij een Flex-BV onbeperkt aandelen kunnen worden uitgegeven.
Indien de behoefte bestaat om onbeperkt aandelen te kunnen uitgeven, dient er een statutenwijziging plaats te vinden, omdat in de oude situatie niet meer aandelen konden worden uitgegeven dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
Stemrechtloze en winstrechtloze aandelen
De Wet Flex-BV kent nu de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. Het is echter niet mogelijk voor een bv om 100% stemrechtloze aandelen uit te geven, er moet in ieder geval altijd 1 aandeel met stemrecht zijn. Stemrechtloze aandelen hebben wel vergaderrechten en de aandeelhouder van stemrechtloze aandelen moet dus ook voor een vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen en heeft dus ook toegang tot deze vergadering. Winstrechtloze aandelen hebben wel zeggenschap middels stemrecht op de vergadering van aandeelhouders, maar delen niet mee in de winst van de bv. Er moet echter wel gekozen worden. Een aandeel zonder stemrecht kan niet worden uitgesloten van winstdeling en omgekeerd.
Dit soort aandelen kunnen bijvoorbeeld goed gebruikt worden bij familiebedrijven met opvolging door kinderen en/of overige familieleden.
Variatie op stemrecht
Op grond van de Wet Flex-BV kan in de statuten ook nog worden opgenomen dat bepaalde aandeelhouders bepaalde bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld bij bepaalde benoemingen, maar ook dat bepaalde aandelen recht geven op het uitbrengen van meer dan één stem. Deze mogelijkheden dienen echter wel statutair te worden vastgelegd en dienen voor alle besluiten te gelden.
Ook hier geldt weer dat uitgifte van deze nieuwe soort aandelen, indien gewenst, een statutenwijziging tot gevolg zal moeten hebben, omdat in de oude situatie deze aandelen en daarbij behorende bevoegdheden niet bestonden.
Uitkeringstoets
Op grond van de Wet Flex-BV kunnen winstuitkeringen slechts worden gedaan “voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves”. Het geplaatste aandelenkapitaal speelt dus geen rol meer. De uitkeringstoets geldt echter ook voor reeds bestaande bv’s. Dit heeft dan tot gevolg dat voor deze reeds bestaande bv’s het geplaatste aandelenkapitaal wel moet worden meegenomen in de berekening, omdat dit in de statuten nog is opgenomen.
Indien de bv dit geplaatste aandelenkapitaal niet mee wil laten tellen voor de berekening van de winstuitkering, dan dient er een statutenwijziging plaats te vinden. In de praktijk blijkt inmiddels al wel dat deze uitkeringstoets nog best wel wat haken en ogen kent. Voor accountants is het in de praktijk ook niet altijd even gemakkelijk om de regelmatig hiervoor door klanten gevraagde verklaring af te geven. In die zin ziet de flexibiliteit van de nieuwe regeling dan ook bepaald niet op dit punt
Conclusie
Door de Wet Flex-BV zijn er wel meer mogelijkheden gecreëerd en is er ook sprake van meer flexibiliteit. Wil de bv gebruik maken van deze mogelijkheden, dan moeten de statuten daarop wel worden aangepast. Bij reeds bestaande bv’s zijn de statuten nog gebaseerd op de oude wettelijke regels, die met de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV zijn komen te vervallen of minder strikt zijn geworden, maar omdat de statuten nog op de oude wet geënt zijn, moeten die nog wel nageleefd worden, omdat de statuten feitelijk voor een bv als wet gelden. Het kan dus wel raadzaam zijn om de statuten aan te passen aan de mogelijkheden die de Wet Flex-BV biedt. Heeft u een bv en wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de nieuwe wet, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.
Call Now Button