Kennisbank | Ondernemingsrecht

Help: de curator wil informatie!

Help: de curator wil informatie!
U bent boekhouder of accountant. Of u beheert een cloudomgeving waar documenten zijn opgeslagen. Ineens krijgt u een telefoontje. Een curator vraagt u om ‘per omgaande’ informatie te verstrekken. Moet u dan gehoor geven aan dat verzoek en hoe ver gaan uw verplichtingen?

Wanneer de rechtbank een faillissement uitspreekt, wordt ook een curator aangewezen. De curator beheert het vermogen van het failliete bedrijf, maar onderzoekt ook de administratie, kijkt of er fraude is gepleegd, etc. Om dat onderzoek goed te kunnen doen heeft de curator informatie nodig. Daarbij kunt u denken aan de administratie van het failliete bedrijf dat bij de boekhouder of accountant ligt. Of de documenten en administratie die zijn opgeslagen in een cloudomgeving op een server die u beheert. U wilt die informatie wel afgeven, maar het failliete bedrijf heeft uw facturen nog niet betaald. En de curator laat meteen weten uw facturen niet te gaan betalen, u ‘moet uw vordering maar ter verificatie indienen’. Wat zijn dan uw rechten, maar vooral ook uw plichten? Dit zijn vragen die ik in mijn praktijk regelmatig hoor. In deze blog vat ik de materie samen.

Wet versterking positie curator
Op 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. Daarmee zijn enkele artikelen toegevoegd aan onder andere de Faillissementswet. Kern is dat wie niet of niet voldoende meewerkt aan informatieverzoeken van de curator, de nodige risico’s loopt. Denk aan een bestuursverbod voor bestuurders van een failliet bedrijf, maar ook strafrechtelijke sancties als een boete of zelfs gevangenisstraf.

Accountant, boekhouder: geen retentierecht
In de wet is ook opgenomen dat accountants, boekhouders en anderen die de administratie van de gefailleerde onder zich hebben, verplicht zijn die administratie (ongeschonden) ter beschikking te stellen aan de curator. Een beroep op een retentierecht, waarmee u eigenlijk zegt ‘ik geef het pas af nadat ik betaling heb ontvangen’ is niet toegestaan. U kunt dus niet als voorwaarde stellen dat uw facturen eerst betaald worden.

Interessant is dat er geen definitie van de term ‘administratie’ is gegeven. De curator zal dan ook niet alleen de door de gefailleerde aangeleverde stukken opvragen, maar ook de stukken die u in opdracht van de gefailleerde hebt opgesteld. Dat zijn bijvoorbeeld jaarrekeningen, begrotingen, etc.

Cloudproviders
Veel bedrijven slaan hun administratie op in een cloudomgeving. Stel dat u die omgeving beheert op uw server en u krijgt uw facturen niet betaald. Veelal is dan de reactie dat u de toegang tot ‘de cloud’ blokkeert. Daarmee kan uw klant niet meer bij zijn administratie. Gaat uw klant failliet, dan is de kans groot dat facturen van u onbetaald zijn gelaten. Ook voor de cloudprovider geldt dat hij de administratie volledig toegankelijk en binnen een redelijke termijn leesbaar zal moeten maken voor de curator.

En de kosten dan?
U moet de administratie bij elkaar zoeken. Op grond van de wet moet u dit doen binnen een redelijke termijn. U moet de administratie toegankelijk en leesbaar aan de curator aanleveren. Dat betekent dat u desnoods toegang moet geven tot bijvoorbeeld de gebruikte software waar de administratie in is verwerkt. Dit alles kost u tijd en dus geld.

In de wetsgeschiedenis is vastgelegd dat wie de informatie aan de curator ter beschikking stelt een redelijke vergoeding kan vragen aan de curator. Wat redelijk is, wordt niet gezegd. En vragen is niet hetzelfde als krijgen. Wanneer de curator geen geld beschikbaar heeft in de boedel, kan de curator u niet betalen. U blijft dan achter met een ‘boedelvordering’.  Zo’n vordering heeft wel een sterke positie op de crediteurenlijst, maar het blijft altijd afwachten of er uiteindelijk betaling zal plaatsvinden.

Wat als u niet meewerkt?
Wanneer u niet voldoet aan het verzoek van de curator kan deze een civiele procedure tegen u starten. De curator kan de rechter vragen u te veroordelen tot afgifte van de administratie op straffe van een dwangsom. Weigert u na veroordeling nog steeds mee te werken, dan kan de curator de dwangsom bij u incasseren.

Ook kan de curator bij Justitie aangifte tegen u doen. U kunt strafrechtelijk vervolgd worden, waarbij een geldboete of zelfs gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Help: de curator wil informatie!
Wanneer u van een curator de vraag krijgt om iets af te geven en u twijfelt wat u moet doen, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik bekijk dan met u wat uw plichten, maar ook uw rechten zijn en adviseer u over hoe u het beste kunt handelen om oplopende kosten en problemen te voorkomen. En heeft u een Juridisch mkb-abonnement bij ons kantoor afgesloten dan is mijn hulp voor u vaak kosteloos!

 

MR. M.W.G. (Mario) Versendaal

Specialisaties: ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, agrarisch contractenrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.

Call Now Button