Kennisbank | Arbeidsrecht

Teveel genoten vakantiedagen en einde dienstverband. Mag werkgever verrekenen?

Teveel genoten vakantiedagen en einde dienstverband. Mag werkgever verrekenen?
Een regelmatig voorkomende situatie: Bij einde dienstverband moeten de vakantiedagen en uren ook nog afgerekend worden. Als de werknemer gedurende een bepaalde (langere) periode vakantiedagen heeft opgebouwd en hiervan slechts een deel opneemt, is er meestal niets aan de hand. Mocht de arbeidsovereenkomst vervolgens worden beëindigd en er zijn vakantiedagen over, dan worden deze aan de werknemer als loon uitbetaald. Het omgekeerde kan echter ook voorkomen, namelijk teveel opgenomen dagen. Kunnen de teveel genoten vakantiedagen bij het het beëindigen van het dienstverband dan door werkgever worden verrekend met het nog uit te betalen loon? De Rechtbank Noord-Holland heeft zich in haar uitspraak van 23 mei 2018 met vindplaats ECLI:NL:RBNHO:2018:4745 uitgelaten over deze vraag.

Feiten uitspraak: teveel opgenomen vakantiedagen
Werkneemster is bij werkgever op 1 juli 2016 in dienst getreden in de functie van medewerker bediening. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 7 maanden. Voorafgaand aan de indiensttreding heeft werkneemster aangegeven dat zij een vakantie had geboekt voor drie weken, voor de periode 21 juli – 14 augustus 2016. Werkgever is hiermee akkoord gegaan. Op 28 december 2016 meldt werkgever aan werkneemster dat de arbeidsovereenkomst op 31 januari 2017 eindigt en niet wordt verlengd. Daarbij meldt werkgever aan werkneemster dat er meer vakantiedagen zijn opgenomen dan dat er zijn opgebouwd (13 tegenover 8,75), en dat werkgever dit overschot zal verrekenen met het nog uit te betalen loon van werknemer over de laatste maand. De werkgever voegt vervolgens de daad bij het woord. Werkneemster is het hier niet mee eens en legt de zaak voor aan de rechter.

Standpunten partijen
Werkneemster is van mening dat verrekening van teveel genoten vakantiedagen zoals werkgever dat heeft gedaan niet is toegestaan. Werkgever verklaart dat partijen bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst expliciet mondeling hebben afgesproken dat, ingeval van vroegtijdige beëindiging van het contract, de teveel opgenomen vakantiedagen verrekend zouden worden. Een dergelijke afspraak zou ‘gebruikelijk en logisch’ zijn, aldus werkgever. Werknemer betwist dit.

Het oordeel van de rechtbank: voorschot op loon
De rechtbank is helder en verwijst naar een recente uitspraak van 14 maart 2018, waarin de kantonrechter in Roermond zich voor een soortgelijke vraag gesteld zag. Het opnemen van verlofdagen voordat deze zijn opgebouwd, komt volgens de rechter neer op het opnemen van een voorschot op het loon. Als de werknemer vervolgens uit dienst treedt voordat de bij wijze van voorschot opgenomen dagen zijn opgebouwd, moet dit loon geacht worden onverschuldigd te zijn betaald door de werkgever. De werkgever kan de tegenwaarde van de teveel opgenomen verlofdagen daarom (op grond van artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek) bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. De wijze waarop en op initiatief van wie de overeenkomst is geëindigd is in dit kader niet van belang. Werkgever is in deze kwestie dus terecht overgegaan tot verrekening van teveel genoten vakantiedagen.

Het blijft verstandig om dit in de arbeidsovereenkomst te regelen
Geheel vanzelfsprekend is deze uitspraak niet. Immers, rechters hebben in eerdere jaren ook wel anders geoordeeld over het al dan niet mogen verrekenen van teveel genoten vakantiedagen; er zou geen wettelijke grondslag voor zijn. Er lijkt dus nu wel sprake van enige verschuiving in standpunt. Ondanks dat de werkgever blijkens de beide aangehaalde uitspraken teveel genoten vakantiedagen van werknemer mag verrekenen met de eindafrekening blijft het verstandig om deze mogelijkheid van te voren in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Op die manier worden onduidelijkheden voorkomen en gaat een eventueel beroep van de werknemer op het ontbreken van een wettelijke grondslag niet op.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button