Boedelscheiding: Postcodekanjer delen of niet?

Boedelscheiding: gewonnen prijs delen of niet?

Het zal je maar gebeuren: je zit midden in een echtscheidingsprocedure, woont al niet meer samen, en wint dan een enorme prijs in een loterij. Daarmee haal je de krant: moet je delen of niet? Moet deze prijs worden verdeeld in het kader van een boedelscheiding? Hoe zit dat?

Bijzondere omstandigheden
Het is allereerst van belang dat de feiten helemaal duidelijk worden en die blijken van groot belang te zijn als een rechtbank hierover moet beslissen. In een situatie waar de rechtbank Amsterdam in 2015 over moest beslissen was er sprake van een echtpaar dat zo’n 30 jaar getrouwd is geweest, maar de laatste 4 jaren niet meer samenwoonde; de man woonde deze jaren samen met zijn nieuwe partner en droeg niets bij aan de kosten van de vrouw. Ook is heel specifiek ingegaan op de vraag van welke rekening het lot was betaald, op welk moment de prijs van het lot was afgeschreven en wat toen het saldo op de rekening was. Erg feitelijk dus. Als de feiten net even anders waren geweest, was de uitspraak wellicht anders uitgevallen.

Peildatum cruciaal
Het belangrijkste ijkpunt is de peildatum. Als sprake is van gemeenschap van goederen, dan is bij echtscheiding de peildatum van belang voor de vraag wat in die gemeenschap van goederen valt. De wet zegt hierover dat de omvang van de gemeenschap van goederen wordt bepaald door de situatie op de dag dat het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend. Die datum noemen we de peildatum. Alles wat daarna wordt verkregen, komt toe aan degene die het heeft verkregen. In dit geval was het verzoekschrift ingediend op 20 oktober 2014, terwijl de prijs wordt gewonnen op een lot dat in december 2014 van de bankrekening van de vrouw is betaald. En dus is de prijs voor de vrouw. Alle argumenten die de man daar tegenin bracht, werden niet gehonoreerd.

Overigens geldt voor huwelijken die na 1 januari 2018 zijn gesloten, dat bezittingen die een van beide partners al had, niet vallen in de gemeenschap van goederen en dus niet verdeeld behoeven te worden.

Erfenis of schenking
Er zijn bepaalde zaken die, hoewel ze vóór de peildatum zijn ontvangen, toch niet verdeeld hoeven te worden. Het meest bekend zijn erfenissen, die verkregen zijn op basis van een testament waarin is vastgelegd dat de nalatenschap niet valt in een gemeenschap van goederen waarin een erfgenaam is gehuwd. We noemen dat een “uitsluitingsclausule”, die in veel testamenten voorkomt. Vergelijkbaar daarmee is een schenking die iemand heeft gekregen, en waarbij de schenker eveneens heeft aangegeven dat de schenking alleen aan de man of vrouw toekomt.

Verknochte zaken
Minder bekend zijn de “verknochte zaken”. Dat zijn zaken die zozeer aan de persoon toebehoren dat het niet redelijk wordt gevonden dat dit in een boedelscheiding verdeeld moet worden. Dit komt niet zo vaak voor, maar uit de rechtspraak is bijvoorbeeld bekend de smartengelduitkering. Ook is in de rechtspraak wel voorgekomen dat een ontvangen invaliditeitspensioen als verknocht wordt beschouwd. Deze uitkeringen zijn een rechtstreeks gevolg van een ongeval dat iemand heeft gehad of pijn die iemand heeft geleden. Het gaat dan om persoonlijke genoegdoening en dan wordt het onredelijk gevonden dat dit met een ander gedeeld zou moeten worden.

En een ontslagvergoeding?
Is die verknocht? Hierop is geen duidelijk antwoord te geven. Veel zal afhangen van de feiten en de chronologie van de gebeurtenissen in samenhang met het moment waarop het echtscheidingsverzoekschrift is ingediend.

Nardie van Ham-Oude Elferink
Mario Versendaal

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button