Alimentatie en de nieuwe partner

Alimentatie en de nieuwe partner

In het kader van onderhandelingen over de gevolgen van een echtscheiding wordt van beide echtgenoten verwacht dat ze open en eerlijk zijn over zaken die voor de ander van belang kunnen zijn om tot goede afspraken te kunnen komen. Als dat niet het geval is kan het verzwijgen van bijvoorbeeld een nieuwe relatie verstrekkende gevolgen hebben in het kader van de alimentatie.

Man ontvangt alimentatie
Het Hof Arnhem-Leeuwarden had te oordelen over de volgende kwestie. Een echtpaar gaat na een huwelijk van meer dan 30 jaar op initiatief van de vrouw scheiden. De vrouw was tijdens het huwelijk kostwinner. Tussen partijen zijn in het voorjaar van 2008 allesomvattende afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Die afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Onderdeel van die afspraken betreft een door de vrouw te betalen partneralimentatie aan de man gedurende een periode van 4,5 jaar.

Verval bij samenwoning
In de wet is bepaald dat het recht op partneralimentatie vervalt als degene, die alimentatie ontvangt, gaat samenwonen of trouwen met een nieuwe partner. Partijen hadden echter afgesproken dat ook als de man met een nieuwe partner zou gaan samenwonen, het recht op partneralimentatie zou blijven bestaan gedurende die 4,5 jaar.
Al heel snel (binnen een paar weken) gaat de man dan samenwonen met een nieuwe partner. De vrouw was met het bestaan van deze nieuwe relatie niet bekend. Wel blijkt achteraf dat de man al doende was met zijn nieuwe partner een huis te kopen toen er nog onderhandeld werd over het convenant.

Dwaling
De vrouw stelt dat, als ze had geweten dat er al een nieuwe partner in beeld was, ze de afspraken nooit op deze manier zou hebben gemaakt. Integendeel: haar inschatting was dat het voor de man heel moeilijk zou zijn om een nieuwe partner te vinden, ook al omdat hij geen inkomen had. Juist om zijn kansen op de relatiemarkt te verbeteren, had ze ingestemd met de afgesproken regeling.

Terugbetaling € 80.000,–
De vrouw vordert bij de rechtbank vernietiging van de gemaakte alimentatieafspraken. Maar: in afwachting van een definitieve beslissing hierop gelden de afspraken wèl én betaalt ze ook. Uiteindelijk volgt in december 2013 een beslissing in hoger beroep. De vrouw heeft dan al meer dan € 80.000,– aan partneralimentatie betaald. Het Hof vindt dat de man kan worden verweten dat hij de vrouw niet heeft ingelicht, terwijl er op hem wel een verplichting rustte om de vrouw te informeren. De consequentie is dat hij alle ontvangen alimentatie moet terugbetalen!

Belang voor de praktijk
Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat onderhandelende partijen rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Die norm geldt in zijn algemeenheid voor alle typen onderhandelingen en dus zeker ook in situaties van echtscheiding. Als de in dat kader verlangde openheid en eerlijkheid er niet blijkt te zijn geweest, bestaat het risico dat gemaakte afspraken niet in stand blijven. Zelfs dus als u vindt dat uw ex er niets mee te maken heeft, kan het daarom verstandig zijn hem of haar op de hoogte te stellen van een relevante wijziging in uw situatie, en zeker van een nieuwe samenwoning.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button