Is mijn concurrentiebeding geldig?

Is mijn concurrentiebeding geldig?

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een concurrentiebeding of relatiebeding. Zo’n beding maakt het moeilijker voor u als werknemer om voor uzelf te beginnen of bij een concurrent aan de slag te gaan. Wanneer is een concurrentiebeding of relatiebeding bindend en welke ruimte hebt u als werknemer? Scholtens Advocaten heeft het antwoord op deze vragen.

Aan de slag bij de concurrent of als zelfstandig ondernemer

Mag ik bij mijn vertrek in dienst treden bij een concurrent van mijn werkgever? Mag ik een eigen bedrijf beginnen in dezelfde branche als mijn werkgever? Mag ik klanten ‘meenemen’ naar mijn nieuwe werkgever of mijn eigen bedrijf? Veel werknemers krijgen te maken met deze vragen wanneer zij zich oriënteren op ander werk. Veel werknemers, vooral in commerciële functies, hebben in hun arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding staan. Dat belemmert hen om bij een concurrent in dienst te treden of een eigen bedrijf te starten.

Is het concurrentiebeding nog geldig?

In het verleden is vaak gedacht dat zo’n concurrentiebeding niet (meer) van toepassing was. Zeker wanneer het beding jaren geleden in een arbeidscontract was opgenomen. Het zou dan niet redelijk zijn om de werknemer daar nu nog aan te houden. In de huidige rechtspraktijk heeft het concurrentiebeding echter nog steeds veel betekenis. Veel rechters nemen het beding serieus en wijzen een beroep daarop door een werkgever vaak toe. De werknemer zal hier dus rekening mee moeten houden. Zo niet, dan kan hij een forse boete of schadeclaim tegemoet zien. Aan de andere kant is  het niet toegestaan om een concurrentiebeding in arbeidscontracten voor bepaalde tijd op te nemen, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of beroepsbelang. De werkgever moet dit in het arbeidscontract motiveren. Werkgevers en werknemers zijn zich daar vaak niet altijd van bewust.

Reikwijdte van het beding

Veel concurrentiebedingen zijn niet goed opgesteld. Het beding kan bijvoorbeeld de werkzaamheden in een te groot gebied of voor een te lange duur verbieden. Rechters zijn nog wel eens geneigd om het bereik van het concurrentiebeding te beperken. Zo nodig kunt u via een kortgeding schorsing of matiging van het concurrentiebeding vragen

Tegenover het belang van de werkgever staat het belang van de werknemer. Als werknemer hebt u de vrijheid ander werk te kiezen, zeker wanneer het gaat om een positieverbetering. Ook kunt u ander werk kiezen om een ambitie te verwezenlijken die bij de huidige werkgever niet mogelijk is. Zo nodig kunt u de rechter vragen om te beoordelen welk belang zwaarder moet wegen. Wanneer dat in uw voordeel uitpakt, mag de werkgever u niet aan het beding houden.

Relatiebeding

Naast het concurrentiebeding komen we in de praktijk ook geregeld het relatiebeding tegen. Met een relatiebeding voorkomt een werkgever dat vertrekkende werknemers contact houden met (vaste) relaties van de werkgever. Daarmee wil de werkgever voorkomen dat een vertrekkende werknemer ‘klanten meeneemt’ naar zijn nieuwe werkplek. Ook dit beding geeft vaak aanleiding tot discussie. Ook hier geldt dat dit niet meer zonder meer opgenomen kan worden in een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Win advies in

Om u als werknemer goed te kunnen adviseren is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opneemt. We kunnen dan het concurrentiebeding of relatiebeding beoordelen. Afhankelijk van de situatie adviseren we u over wat u wel en niet kunt doen. Soms leidt dat tot nadere onderhandelingen met uw werkgever om ervoor te zorgen dat u toch uw beoogde overstap kunt maken. Zo proberen we ervoor te zorgen dat u uiteindelijk uw ambities kunt verwezenlijken.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button