Alimentatie

Bij echtscheiding is alimentatie vaak een belangrijk discussiepunt. Alimentatie kan betrekking hebben op kinderen of de ex-partner. Bij de berekening van de alimentatie zijn draagkracht en behoefte belangrijke onderwerpen. Een goede vastlegging van de afspraken kan veel discussie voorkomen. Scholtens advocaten & adviseurs kan u hierbij helpen.

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk onderhoudsplichtig voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze plicht kunt u in een alimentatieregeling vastleggen. Daarbij is niet van belang of de kinderen uit een huwelijk zijn geboren. Ook als ouders nooit hebben samengewoond, geldt deze onderhoudsplicht.

Partneralimentatie

Een andere alimentatieplicht ontstaat door beëindiging van een huwelijk. Ex-echtgenoten zijn verplicht ook na beëindiging van het huwelijk te blijven voorzien in elkaars levensonderhoud voor zover daaraan behoefte bestaat. We noemen dit partneralimentatie.

Duur van alimentatieverplichting

Ex-echtgenoten zijn maximaal twaalf jaar onderhoudsplichtig voor elkaar, vanaf de datum van de beëindiging van het huwelijk. Deze termijn is korter als het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn geboren. De duur van de alimentatieplicht is dan gelijk aan de duur van het huwelijk. Overigens is het de verwachting dat de termijn van twaalf jaar verkort zal worden. Steeds meer zal als uitgangspunt gelden dat beide partners na echtscheiding zo snel mogelijk voor hun eigen inkomen zorgen.

Voor kinderalimentatie bestaat een alimentatieverplichting voor kinderen tot 21 jaar.

Indexering alimentatie

Bestaande alimentatieverplichtingen worden automatisch jaarlijks verhoogd. Elk jaar wordt het percentage vastgesteld waarmee de alimentatie wordt verhoogd. Informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie.

Alimentatiewijziging

Er kunnen redenen zijn om het alimentatiebedrag aan te passen. Dat kan bij gewijzigde omstandigheden, zoals:

  • wijziging van inkomen van de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde
    gewijzigde woonlasten
  • nieuwe samenwoning van de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde
    bijzondere kosten van kinderen waarvoor alimentatie wordt betaald.

Op basis hiervan kan de alimentatie zowel hoger als lager worden.

Hoogte van de alimentatie

U kunt de hoogte van de alimentatie zelf in overleg vaststellen, u kunt het ook door de rechter laten doen. De rechter doet dat aan de hand van draagkrachtberekeningen. Bij kinderalimentatie is hierin een systeem opgenomen dat inzicht geeft in de vraag wat een kostendekkende bijdrage voor de kinderen is. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen in een gezin en het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Scholtens advocaten & adviseurs kan u adviseren of helpen bij het opstellen van zo’n berekening.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Call Now Button