Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLTENS ADVOCATEN B.V.
(VERSIE 2021-01)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Scholtens Advocaten: Scholtens Advocaten B.V., gevestigd te Emmeloord aan het adres Onder de Toren 20 (8302 BV) en bij de Kamer van Koophandel Flevoland geregistreerd ondernummer 32144701. Scholtens Advocaten stelt zich ten doel om de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.
b) Cliënt: de contractspartij en tevens opdrachtgever van Scholtens Advocaten.
c) Partijen: Scholtens Advocaten en cliënt gezamenlijk.
d) Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Scholtens Advocaten en cliënt, te weten een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.
e) Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die Scholtens Advocaten ter zake de uitvoering van haar werkzaamheden van cliënt ontvangt.
f) Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten.
g) Verschotten: de kosten die Scholtens Advocaten in verband met de uitvoering van de overeenkomst maakt, niet zijnde honorarium of kantoorkosten.
h) Derdengelden: gelden die Scholtens Advocaten uit hoofde van een afspraak ten behoeve van cliënt en/of een wederpartij van cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van haar Stichting Derdengelden zijn bijgeschreven.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst gesloten tussen Scholtens Advocaten en cliënt, tenzij partijen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

3. Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tussen partijen tot stand nadat Scholtens Advocaten deze heeft aanvaard.
2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Scholtens Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door één bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4. Cliënt stemt ermee in dat Scholtens Advocaten de overeenkomst zelf uitvoert en/of onder haar verantwoordelijkheid zo nodig geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is uitgesloten.
5. Cliënt stemt ermee in dat Scholtens Advocaten digitaal met hem en derden correspondeert.
6. Cliënt vrijwaart Scholtens Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die Scholtens Advocaten voor cliënt verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Scholtens Advocaten.
7. Indien de overeenkomst bestaat tussen Scholtens Advocaten en meerdere cliënten, dan zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit de overeenkomst en zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden.
8. Zowel cliënt als Scholtens Advocaten is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
9. Scholtens Advocaten heeft het recht om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang aanwezig is en de cliënt niet onevenredig zwaar benadeeld wordt. Scholtens Advocaten zal de cliënt daarbij tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk informeren over de wijziging.
10. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat de cliënt een prestatie ontvangt die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie van Scholtens Advocaten, dan heeft de cliënt de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden en/of overeenkomst.

4. Inschakelen van derden

Ter zake de door Scholtens Advocaten te verrichten dienstverlening kan het voorkomen dat derden worden ingeschakeld. In dat geval zal Scholtens Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Scholtens Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Scholtens Advocaten gaat er van uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke overeenkomst tussen partijen de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens cliënt te aanvaarden.

5. Kosten verbonden aan de dienstverlening

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en btw verschuldigd. Het honorarium wordt periodiek per e-mail of per post bij cliënt in rekening gebracht.
2. Voor zover het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de tijdsregistratie van Scholtens Advocaten bindend, tenzij cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
3. Het staat Scholtens Advocaten vrij om de verrichte werkzaamheden tussentijds bij cliënt in rekening te brengen.
4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd voordat Scholtens Advocaten de overeengekomen werkzaamheden in zijn geheel heeft kunnen voltooien is cliënt, ongeacht of de beëindiging aan cliënt dan wel Scholtens Advocaten toe te rekenen is, het honorarium verschuldigd voor de door Scholtens Advocaten tot dat moment reeds verrichte werkzaamheden.
5. Scholtens Advocaten is te allen tijde gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt terugbetaald na voldoening van dan wel verrekend met de laatste declaratie door cliënt.
6. Scholtens Advocaten is gerechtigd het tijdsevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de cliënt die natuurlijke persoon is en niet bij de overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst te beëindigen, echter zonder dat cliënt als dan recht heeft op schadevergoeding. Van dit recht dient de desbetreffende cliënt gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. In dat geval zal het (resterende) honorarium worden berekend op basis van de niet verhoogde uurtarieven.
7. Voor zover het tussen partijen een overeenkomst betreft die wordt behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, dan geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen.
8. Indien cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de overeenkomst blijkt dat cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan is cliënt desondanks gehouden de door Scholtens Advocaten in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en btw.

6. Betaling

1. Behoudens nadere afspraken wordt het honorarium ter zake de door Scholtens Advocaten verrichte werkzaamheden periodiek (in de regel maandelijks) bij cliënt middels een gespecificeerde declaratie per post en/of mail in rekening gebracht.
2. Betaling van declaraties dient door cliënt te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum als vermeld op de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment aan Scholtens Advocaten de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft is cliënt aan Scholtens Advocaten de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,–.
4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Scholtens Advocaten, nadat cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt opschorten. Scholtens Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
5. Cliënt is niet bevoegd om het aan Scholtens Advocaten verschuldigde bedrag ter zake de verrichte werkzaamheden te verrekenen met bijvoorbeeld (gepretendeerde) tegenvorderingen.
6. De betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eerste in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tot slot in mindering op de declaratie die het langst openstaat.

7. Derdengelden

1. Scholtens Advocaten heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden Scholtens Advocaten te Emmeloord (KvK 39078068), welke stichting haar derdengeldrekening beheert.
2. Scholtens Advocaten betaalt derdengelden uit aan de cliënt en/of de wederpartij van de cliënt, indien en voor zover zij daartoe ingevolge een gemaakte afspraak gehouden is.
3. Als er tussen de cliënt en zijn of haar wederpartij of betrokken derden onduidelijkheid is over de vraag wie aanspraak op de derdengelden kan maken, dan behoudt Scholtens Advocaten het recht voor de betaling van derdengelden op te schorten, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een uitvoerbaar verklaard rechterlijk vonnis.
4. Over derdengelden die onder beheer zijn van Scholtens Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Scholtens Advocaten wordt geen rente vergoed, behoudens als daarover met cliënt nadere afspraken zijn gemaakt. In het geval dat sprake mocht zijn van door de bank van de Stichting Beheer Derdengelden Scholtens Advocaten in rekening gebrachte zogenoemde negatieve rente, dan behoudt Scholtens Advocaten zich reeds nu voor alsdan het recht voor deze negatieve rente door te belasten aan de cliënt.
5. Scholtens Advocaten behoudt zich het recht voor om derdengelden niet uit te betalen aan andere (rechts)personen dan de cliënt en/of de wederpartij van cliënt.
6. De vordering tot betaling van derdengelden op Scholtens Advocaten dan wel de Stichting Beheer Derdengelden Scholtens Advocaten kan niet worden overgedragen of verpand.

8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Scholtens Advocaten jegens cliënt voor schade, als gevolg van of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst met cliënt is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Scholtens Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal op verzoek aan cliënt worden toegezonden.
2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Scholtens Advocaten jegens cliënt altijd beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,– of, indien het door Scholtens Advocaten in verband met de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,–.
3. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Scholtens Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Scholtens Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Hetzelfde geldt voor derden die door Scholtens Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
4. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet-ondergeschikten van Scholtens Advocaten die de overeenkomst (mede) uitvoeren. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.
5. Cliënt is uitsluitend gerechtigd Scholtens Advocaten aan te spreken tot het in lid 2 van dit artikel genoemde bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers van Scholtens Advocaten is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.
6. Het recht op schadevergoeding jegens Scholtens Advocaten vervalt indien cliënt de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het schade toebrengende feit en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie inzake de betreffende overeenkomst.
7. De beperking van aansprakelijkheid als vermeld in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Scholtens Advocaten en/of haar leidinggevenden.

9. Wwft

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Scholtens Advocaten verplicht om zich in bepaalde situaties te vergewissen van de identiteit van cliënt. In een apart aan te maken dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van cliënt opgenomen, welke zowel fysiek als digitaal zullen worden bewaard. Cliënt is er van op de hoogte en stemt door het aangaan van de overeenkomst met Scholtens Advocaten ermee in dat Scholtens Advocaten ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder cliënt van die melding op de hoogte te stellen.

10. Persoonsgegevens/privacy/geheimhouding

1. Scholtens Advocaten verwerkt de persoonsgegevens van cliënt in overeenstemming met de door Scholtens Advocaten opgestelde privacyverklaring zoals deze te vinden is op haar website https://www.scholtensadvocaten.nl/diensten/privacyverklaring/.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholtens Advocaten zal cliënt de inhoud van de overeenkomst met Scholtens Advocaten, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van Scholtens Advocaten niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst met Scholtens Advocaten.

11. Kring van personen

Niet alleen Scholtens Advocaten en haar bestuurder(s), maar ook alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst met cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, bestuurders en medewerkers/stagiaires van Scholtens Advocaten.

12. Klachten- en geschillenregeling

1. Scholtens Advocaten heeft een interne klachtenprocedure en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, dan dient hij/zij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Scholtens Advocaten en wel binnen drie maanden na het moment waarop cliënt kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft.
2. Scholtens Advocaten zal een mogelijke oplossing van het gerezen probleem schriftelijk aan cliënt voorleggen binnen vier weken na ontvangst van de klacht dan wel binnen 4 weken na nadere bespreking van de klacht met cliënt. Indien dit naar de mening van cliënt geen uitzicht biedt op een bevredigende oplossing, dan kan hij/zij en klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, dat zal oordelen volgens het alsdan toepasselijke reglement.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst tussen Scholtens Advocaten en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland (locatie Lelystad), tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten of het een kwestie betreft die wordt afgedaan door de Geschillencommissie Advocatuur. Scholtens Advocaten blijft echter te allen tijde bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 7 januari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens te raadplegen op www.scholtensadvocaten.nl.

Versie januari 2021

Call Now Button